CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 35 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:46:48 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 35 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 35 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 34 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:46:27 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 34 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 34 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 33 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:46:05 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 33 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 33 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 32 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:45:44 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 32 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 32 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 31 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:45:23 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 31 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 31 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:44:57 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 30 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:44:54 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 30 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 29 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:44:28 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 29 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 29 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 28 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:44:05 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 28 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 28 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 27 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:43:43 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TUẦN 27 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Tin học tuần 27 năm học 2019-2020

Chọn trang