CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Nhà trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:40:08 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 35 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:39:43 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 34 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 - NĂM HỌC 2019-2020

6/30/2020 9:39:16 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 33 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 - NĂM HỌC 2019-2020

6/8/2020 8:47:59 AM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 32 - Năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019-2020

5/29/2020 8:31:03 AM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 30 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 - NĂM HỌC 2019-2020

5/29/2020 8:30:37 AM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 29 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 - NĂM HỌC 2019-2020

5/29/2020 8:30:12 AM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 28 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 - NĂM HỌC 2019-2020

5/29/2020 8:29:41 AM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 27 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23 - NĂM HỌC 2019-2020

2/2/2020 9:01:23 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 23

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 - NĂM HỌC 2019-2020

1/13/2020 8:55:26 AM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 - NĂM HỌC 2019-2020 Kế hoạch hoạt động nhà trường tuần 21 năm học 2019-2020

Chọn trang