Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Công đoàn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐVCĐ, CB, NG, NLĐ TRÊN FACEBOOK

11/2/2018 2:20:50 PM

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐVCĐ, CB, NG, NLĐ TRÊN FACEBOOK Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động trên mạng xã hội facebook

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN - THÁNG 10

10/7/2018 8:58:26 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN - THÁNG 10 Kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂN HỌC 2018-2019

10/7/2018 8:51:25 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂN HỌC 2018-2019 Kế hoạch hoạt động Công đoàn

KẾ HOẠCH TUẦN 01

7/19/2017 11:11:48 AM

KẾ HOẠCH TUẦN 01 Kế hoạch tuần 1

Chọn trang