CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Thành lập trường

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CUỘC THI VỀ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

10/30/2017 9:19:20 PM

 

            SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                  Số: 59/QĐ-HTPĐP                             

                                                                                                             Đồng Hới, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI

 

       Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo);

         Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-PĐP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng;

        Theo đề nghị của Tiểu ban tuyên truyền kỷ niệm thành lập trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức các cuộc thi Hướng tới Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thông báo thể lệ các cuộc thi và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Các ông bà có tên trong điều 1, bộ phận văn phòng và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

      

    Nơi nhận                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1 ;                                                           

- Lãnh đạo;

- Các tổ trưởng; GVCN

- Lưu.

 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI

(Kèm theo QĐ số 59/QĐ-PĐP ngày 25 tháng 10 năm 2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hải Yến  

Hiệu trưởng-TB

Chỉ đạo chung

2

Nguyễn Thị Chiến

P.HT-P.TB

Lập kế hoạch, phụ trách cuộc thi sáng tác ca khúc về trường

3

Trần Thị Bích Lài

Ban viên

Phụ trách cuộc thi tìm hiểu về trường

4

Mai Thành Sơn

Ban viên

Phụ trách cuộc thi sáng tác logo trường

5

Nguyễn Thị Hải Vân

Ban viên

Thư ký

 

        SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Số: 60/QĐ-HTPĐP                             

                                                                                          Đồng Hới, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIÁM KHẢO CÁC CUỘC THI

 

       Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo);

         Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-PĐP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng;

        Theo đề nghị của Tiểu ban tuyên truyền kỷ niệm thành lập trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo các cuộc thi Hướng tới Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các ông bà có tên trong điều 1, bộ phận văn phòng và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

      

    Nơi nhận                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1 ;                                                           

- Lãnh đạo;

- Các tổ trưởng; GVCN

- Lưu.

 

 

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO CÁC CUỘC THI

(Kèm theo QĐ số 60/QĐ-PĐP ngày 25 tháng 10 năm 2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1. Cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp chí sĩ Phan Đình Phùng

1

Nguyễn Thị Chiến

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

3

Trần Thị Bích Lài

Phó trưởng ban

Lập kế hoạch, thể lệ, câu hỏi

4

Ngô Thị Thu Hiền

Ban viên

 

5

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Ban viên

 

2. Cuộc thi sáng tác ca khúc về trường

1

Nguyễn Thị Hải Yến

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2

Nguyễn Thị Chiến

Phó trưởng ban

Lập kế hoạch thể lệ

3

Hà Thị Lan Anh

Ban viên

Xây dựng tiêu chí, biểu điểm

4

Lê Ngọc Đức

Ban viên

 

 

 

 

5

Tạ Thị Thanh Huyền

Ban viên

 

3. Cuộc thi sáng tác logo trường THPT Phan Đình Phùng

1

Nguyễn Thị Hải Yến

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2

Nguyễn Thị Chiến

Phó trưởng ban

Lập kế hoạch thể lệ

3

Mai Thành sơn

Ban viên

Xây dựng tiêu chí, biểu điểm

4

Hoàng Anh Thành

Ban viên

 

5

Trần Thiên An

Ban viên

 

 

 

Thành Sơn