CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Thành lập trường

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BẢN - 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

10/30/2017 8:48:05 PM

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

                       

                       Số:  115 /QĐ-PĐP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Đồng Hới, ngày 25  tháng 8  năm 2017   

 

HIỆU TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

 
 

 

 

 

        Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

        Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường;

        Căn cứ vào tình hình đội ngũ CB,GV,NV trong Nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH


     Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường (Có danh sách kèm theo)

     Điều 2. Các đồng chí trưởng các Tiểu ban họp, xây dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban theo nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng theo kế hoạch đã phê duyệt.

      Điều 3. Các đồng chí có tên trong Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

(Kèm theo Quyết định số 115./QĐ-PĐP ngày 25 tháng 8 năm 2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thành phần

Ghi chú

I

Ban chỉ đạo

 

 

 

1

 Nguyễn Thị Hải Yến

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

 Nguyễn Thị Chiến

Phó Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

 

3

 Phạm Thị Thúy Tâm

Phó Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

 

4

 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phó Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

 

5

Hà Thị Lan Anh

CTCĐ

P.Trưởng ban

 

6

Mai Xuân Mãi

BTĐT

P.Trưởng ban

 

7

Trần Đăng Khoa

TTCM

Ban viên

 

8

Mai Thành Sơn

TTCM

Ban viên

 

9

Bùi Thái Tuấn

BT CĐGV

Ban viên

 

10

Nguyễn Thị Phương

TTCM

Ban viên

 

11

Phan Thị Mai

KTT

Ban viên

 

II

Tiểu ban cố vấn

 

 

 

1

Thầy Nguyễn Văn Ty

Nguyên HT

Trưởng ban

 

2

Thầy Mai Sơn Hà

Nguyên HT

P. Trưởng ban

 

3

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bá

Nguyên PHT

Ban viên

 

4

Cô Hoàng Thị Ân

Nguyên ĐUV

Ban viên

 

5

Cô Nguyễn Thị Kiệm

Nguyên TTCM

Ban viên

 

6

Hoàng Thị Thu Thủy

Nguyên TTCM

Ban viên

 

III

Tiểu ban tuyên truyền

 

 

 

1

Nguyễn Thị Chiến

P.HT

T.Tiểu ban

 

2

Mai Thành Sơn

TTCM

Phó tiểu ban

 

3

Nguyễn Thị Hải Vân

TKHĐ

Ban viên

 

4

Trần Thị Bích Lài

TTCM

Ban viên

 

5

Phạm Thị Ngọc

GV

Ban viên

 

6

Đỗ Quang Thương

TPCM

Ban viên

 

7

Phạm Như Trang

GV

Ban viên

 

IV

Tiểu ban nội dung,VN….

 

 

 

1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

P.HT

T.Tiểu ban

 

2

Mai Xuân Mãi

BTĐT

Phó tiểu ban

 

3

Trương Thị Thu Nguyệt

P.CTCĐ

Phó tiểu ban

 

4

Dương Minh Việt

P.BTĐT

Ban viên

 

5

Trần Đăng Khoa

TTCM

Ban viên

 

6

Lê Ngọc Đức

PBTĐT

Ban viên

 

7

Trần Thị Thanh Hương

BCH CĐ

Ban viên

 

8

Phạm Như Trang

GV

Ban viên

 

9

Bùi Thái Tuấn

GV

Ban viên

 

10

Nguyễn Thị Yến

TTCM

Ban viên

 

11

Đỗ Quang Thương

TPCM

Ban viên

 

V

Tiểu ban liên lạc, hậu cần

 

 

 

1

Hà Thị Lan Anh

CTCĐ

T.Tiểu ban

 

2

Trần Đăng Khoa

TTCM

Phó tiểu ban

 

3

Tạ Thị Thanh Huyền

TTCM

Ban viên

 

4

Hoàng Anh Thành

TTCM

Ban viên

 

5

Võ Thị Tuyết

TPCM

Ban viên

 

6

Đinh Hải Tâm

TTCM

Ban viên

 

7

Lê Thị Thanh Thủy

GV

Ban viên

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Mai

GV

Ban viên

 

9

Trương Thị Thủy

VP

Ban viên

 

10

Nguyễn Thị Lan Hương

TPCM

Ban viên

 

VI

Tiểu ban lễ tân

 

 

 

1

Nguyễn Thị Phương

TTCM

T.Tiểu ban

 

2

Nguyễn Thị Lan Hương

TPCM

Phó tiểu ban

 

3

Nguyễn Thị Hải Yến

GV

Ban viên

 

4

Phạm Thanh Quyền

TPCM

Ban viên

 

5

Nguyễn Thị Tuyết Mai

GV

Ban viên

 

6

Trần Thị Hảo

NV

Ban viên

 

VII

Tiểu ban ANTT

 

 

 

1

Trần Đăng Khoa

TTCM

T.Tiểu ban

 

2

Phan Đình Cả

GV

Phó tiểu ban

 

3

Trần Thiên An

TPCM

Ban viên

 

4

Phạm Thanh Quyền

TPCM

Ban viên

 

5

Trần Trung Tài

GV

Ban viên

 

VIII

Tiểu ban XD phòng truyền thống

 

 

 

1

Phạm Thị Thúy Tâm

P.HT

T.Tiểu ban

 

2

Trần Mạnh Chiến

TBLĐ

Phó tiểu ban

 

3

Trần Đăng Khoa

TTCM

Ban viên

 

4

Mai Thành Sơn

TTCM

Ban viên

 

5

Trần Thiên An

GV

Ban viên

 

6

Ngô Thị Thu Hiền

GV

Ban viên

 

IX

Tiểu ban trang trí…

 

 

 

1

Bùi Thái Tuấn

TPCM

T.Tiểu ban

 

2

Phan Đình Cả

TPCM

Phó tiểu ban

 

3

Phạm Thanh Quyền

TPCM

Ban viên

 

4

Phan Thị Anh Đào

TPCM

Ban viên

 

5

Lương Thị Thúy Anh

TPCM

Ban viên

 

X

Tiểu ban Tài chính, y tế

 

 

 

1

Phan Thị Mai

KTT

T.Tiểu ban

 

2

Hà Thị Lan Anh

CTCĐ

Phó tiểu ban

 

3

Trương Thị Thủy

TPVP

Ban viên

 

4

Nguyễn Thị Lan Hương

TPCM

Ban viên

 

5

Hồ Thị Hồng Loan

NVYT

Ban viên

 

 

 

 

Thành Sơn

Các Tin đã đăng